کتاب رازهای ترید غیر احساسی

Spread the love

 

رازهای ترید غیر احساسی

چگونه در جاده ترید با بهترین عملکرد و بطور مداوم در جهت بهترین سود ممکن به عنوان تریدی در سطوح ابتدایی سرمایه قدم برداریم.

نویسنده این کتاب (رازهای ترید غیر احساسی ) جناب لری لوین است .

داستان دو تريدر ١

مقدمه: به اجرا گذاردن بھترين عملكرد ٦
بخش ١ – مھارتھايي كه شما جدا احتیاج داريد ٨
فصل ١ – تعبیه و تكمیل اھداف واقعگرايانه ٩
فصل ٢ – يادگیري داشتن علاقه به متضرر شدن ١١
فصل ٣ – زمان درآمدزا نیست ١٣
فصل ٤ – انعطاف پذير ماندن ١٥
فصل ٥ – آيا شما استحقاق كسب درآمد را داريد ١٧
فصل ٦ – روشھاي تريد ١٩
فصل – ٧ اجراي بي عیب و نقص تريد ٢٢

کتاب رازهای ترید غیر احساسی

فصل ٨ – استفاده از استاپ ٢٥
فصل ٩ – بھره بردن از بازار دائما در حركت ٢٩
فصل ١٠ – عیني بودن ٣٢
فصل ١١ – برنده و بازنده فعال بودن ٣٤
فصل ١٢ – تريد بر روي كاغذ بعد از ضرر دادن ٣٦
فصل ١٣ – خودسازي ٣٨
بخش ٢ – مھارتھايي كه شما قطعا احتیاج نداريد ٤٠
فصل ١٤ – بدترين اشتباھاتي كه شما انجام میدھید ٤١
فصل ١٥ – تريد انتقامجويانه ٤٣
فصل ١٦ – آرزو، امید و دعا ٤٥
فصل ١٧ – مضاعف سازي: اضافه كردن به پوزيشن متضرر ٤٧

فصل ١٨ – طمع ٤٩
فصل ١٩ – ترس ٥٠
بخش ٣ – چگونگي خودسازي ٥٣
فصل ٢٠ – سايكو سیبرنتیك چیست؟ ٥٤
فصل ٢١ – پیش زمینه ھايي براي شروع ٥٨
فصل ٢٢ – تصوير ذھني ٦٠
فصل ٢٣ – مكانیسمھاي موفقیت و مكانیسمھاي شكست ٦٣
فصل ٢٤ – بخشش ٦٥
فصل ٢٥ – افراد بزرگ از سايكو سیبرنتیك استفاده مي كنند ٦٧
فصل ٢٦ – چگونه از تكنیكھاي تجسم فكري براي اعتلاي تريد استفاده كنیم ٧١

پیشنهاد میکنیم :  جزوه بسیار عالی فهم و تحلیل صورتهای مالی

فصل ٢٧ – تمرينھايي براي تعبیه ھدف ٧٥
فصل ٢٨ – تجسم ثروتھاي بادآورده بزرگ ٧٧
فصل ٢٩ – تجسم افزايش موجودي ٨٠
فصل ٣٠ – تمرين چكاندن ماشه ٨٢
فصل ٣١ – تمرين تحديد ريسك ٨٥
فصل ٣٢ – صفر كرن ماشین حساب ٨٨
فصل ٣٣ – تمرين تجسم فكري درخود ٩٠
فصل ٣٤ – تمرين براي آرامش بیشتر ٩٣
فصل ٣٥ – چرا تكنیكھاي مجسم سازي كار مي كند ٩٤
مراجع و مآخذ ٩٦
واژه نامه

 

دانلود و خواندن کتاب

مطالب ویژه سایت و بروزترین دوره های آموزشی را در ایمیل خود داشته باشید


این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: admin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *